برنامه‌های کارگروه

سوابق قبلی دانشگاه علم و صنعت ایران

برخی از مهمترین فعالیتهای علمی در ارتباط با آلمان در سال‌های اخیر در دانشگاه علم و صنعت ایران و قبل از انتصاب به عنوان ریاست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور آلمان عبارتند از:

  • برنامه‌ریزی برای میزبانی هیات عالیرتبه آکادمیک آلمانی در سال 1393
  • شرکت در بازدید روسای دانشگاه‌های ایران از آلمان و اتریش 1393
  • برنامه ریزی و میزبانی نمایندگان موسسه DFG و Max Planck در سال 1394
  • میزبانی موسسه هامبولت آلمان 1394
  • میزبانی هیات وزارت علوم و تحقیقات آلمان در دانشگاه 1395
  • شرکت در تمام جلسات و نشست‌های تخصصی وزارت عتف در ارتباط با همکاری علمی با آلمان
  • انجام پروژه‌های متعدد در حوزه‌های حمل و نقل ریلی و طراحی توربین با شرکت زیمنس آلمان
  • شرکت در بخش دانشگاهی نمایشگاه‌های معتبر صنعتی در آلمان نظیر INOTRANS.
  • ارتباط با دانشگاه‌های فنی برلین – آخن – درسدن
  • همکاری در کمیته تدوین آیین‌نامه هماهنگ کننده‌های ملی در وزرات عتف