اهداف کارگروه

  • جلب مشاركت و تمركز زدايي از فعاليت‌هاي اجرایی علمي بين‌المللي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • جهت‌دهي مسئوليت‌هاي مركز به سمت سياست‌گذاري، پايش، حمایت و ارزيابي فعاليت‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري.
  • استفاده از ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري در توسعه همكاري‌هاي علمي بين المللي.
  • كمك به بين المللي سازي/شدن به عنوان يك اصل ضروري در تعاملات علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و فناوري.
  • شناسايي مراحل عملیاتی، سياست‌گذاري، اجرایی و تعيين اولویت‌هاي همكاري‌هاي علمي بين‌المللي و تعيين اولويت‌هاي همكاري بر اساس اهداف، نيازها و امكانات.
  • سوق‌دهي همكاري‌هاي علمي بين‌المللي به سمت همكاري‌هاي محتوا محور.