77491031 ut5@iust.ac.ir

کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی گروه (UT5) با حضور معاونین و مدیران ارشد دانشگاه‌های عضو هر دو سال یک بار برگزار می‌شود