77491031 ut5@iust.ac.ir

شورای راهبری

نشست روسا دانشگاه‌های عضو (شورای راهبری UT5) یک بار در سال و پس از برگزاری یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی

یا کنفرانس عمومی به صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد